web analytics

Contactează-ne acum:
0722 991 205 / 0755 275 024

Facebook

Youtube

Search
Avocat Bucuresti | Cabinet Avocatură Dumaslex > avocatura  > Avocații noștri participă la campania „SCAPĂ DE DATORII – BLOCHEAZĂ EXECUTAREA SILITĂ” – Rata de succes: 98%

Avocații noștri participă la campania „SCAPĂ DE DATORII – BLOCHEAZĂ EXECUTAREA SILITĂ” – Rata de succes: 98%

Avocat București - executari silite

ACUM OPREȘTE EXECUTAREA SILITĂ CARE ÎȚI AMENINȚĂ CASA ȘI SALARIUL

RATA DE SUCCES:  98%

 

DATORIILE TALE CĂTRE BĂNCI AU FOST PRELUATE ILEGAL DE SOCIETĂȚI DE RECUPERARE FANTOMĂ

EXISTĂ CĂI DE ANULARE A DATORIILOR

RATA DE SUCCES:  98%

 

Aflați ACUM
• În ce situaţii se poate formula contestaţie la executare?
• Ce condiţii impune legiuitorul pentru admisibilitatea contestaţiei la executare?
• Unde se introduce şi se judecă contestaţia la executare?
• În ce termen se poate formula contestaţia la executare?

Ulterior declanşării crizei economice din 2008-2009 am asistat şi încă mai asistăm la executări silite pornite la iniţiativa creditorilor nemultumiţi de faptul că debitorii lor nu şi-au mai putut plăti datoriile la timp sau nu şi-au mai plătit deloc datoriile respective; în foarte multe cazuri de executări silite, debitorii apreciază că procedura respectivă nu a fost corect îndeplinită, făcându-se cu încălcarea prevederilor legale în materie.

În cazul în care debitorul în cauză apreciază că prevederile legale privind executarea sa silită au fost nesocotite, persoana respectivă, în calitate de parte vătămată prin executare silită, poate recurge la mijlocul procedural pus la dispoziţie de lege în acest sens şi anume poate recurge la contestaţia la executare.

Aşadar, contestaţia la executare reprezintă cel mai frecvent mijloc procedural întâlnit în practică prin care se poate contesta chiar executarea silită însăşi sau numai un act de executare săvârşit cu prilejul urmăririi silite, şi prin care se poate solicita instanţei de judecată anularea întregii executării sau doar a actului respectiv nelegal.

În rândurile prezentului articol ne-am propus să prezentăm aspecte importante legate de contestaţia la executare.

În ce situaţii se poate formula contestaţie la executare?

 

Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Legiuitorul prevede şi că, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443 din Codul de procedura civila se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum şi a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Tot astfel, potrivit art. 711 alin. 4 din Codul de procedura civila, împărţirea bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie poate fi hotărâtă, la cererea părţii interesate, şi în cadrul judecării contestaţiei la executare.

 

Ce condiţii impune legiuitorul pentru admisibilitatea contestaţiei la executare?

Legiuitorul arată că, dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

În schimb, în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

Într-o nouă contestaţie la executare, legiuitorul arată că partea nu poate invoca motive care existau la data primei contestaţii, însă contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială, adaugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare

În ceea ce îi priveşte pe creditorii neurmăritori, acestia au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alţi creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului.

Reţinem şi faptul că, în cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi introdusă şi de o terţă persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

 

Unde se introduce şi se judecă contestaţia la executare ?

Potrivit art. 713 alin. 1 din Codul de procedura civila, contestaţia se introduce la instanţa de executare.

Legiuitorul arată că, în cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului.

În ceea ce priveşte contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu aceasta se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În schimb, dacă o asemenea contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.

 

În ce termen se poate formula contestaţia la executare ?

Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

  1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă;
  2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi2;
  3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

În ceea ce priveşte contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, aceasta se poate face în termen de 15 zile de la comunicare.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.

Potrivit art. 714 alin. 4 din Codul de procedura civilă, dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.

Neintroducerea contestaţiei în termenul prevăzut la art. 714 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu îl împiedică pe cel de-al treilea să îşi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii, sub rezerva drepturilor definitiv dobândite de către terţii adjudecatari în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite.

 

DIN PĂCATE, PUȚINI OAMENI APELEAZĂ LA ACEASTĂ FORMĂ DE ATAC,

DEOARECE CONSIDERĂ CĂ NU SUNT ȘANSE DE REUȘITĂ.

În momentul în care se încuviințează executarea silită, majoritatea oamenilor tind să plătească, fără a-și mai exercita drepturile oferite de lege și să poată întoarce executarea silită pornită împotriva sa.

APĂRĂM DEBITORII și CONTESTAM EXECUTAREA

RATĂ DE SUCCES:  98%

 

          Avem MODALITĂȚI DE A VĂ SCĂPA DE DATORII, fiindcă în goana lor după câștig, banca și recuperatorii au procedat ilegal

 

 

C A M P A N I A

„S C A P Ă   DE   D A T O R I I

BLOCHEAZĂ EXECUTAREA SILITĂ”

No Comments

Leave a Comment

Acest web site folosește politica cookie si politica de confidentialitate conform legilor in vigoare. Dupa ce apasati butonul "Accept" va dati consimțământului privind termeni si conditiile de confidentialitate. Politica de confidentialitate

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dumaslex/public_html/wp-includes/functions.php on line 4669

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dumaslex/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 111